Betel.tv na Youtube Betel na Facebooku

Służba Katechetyczna

Służby » Służba Katechetyczna

Szkółka Niedzielna

Służba katechetyczna zwana popularnie szkółką niedzielną funkcjonuje w naszym Zborze od wielu pokoleń. Na przestrzeni lat metody pracy i sposób funkcjonowania ulegały zmianom i modyfikacjom aby móc w jak najbardziej efektywny sposób docierać do dzieci. Celem niezmiennie jest nauczanie Biblijnych prawd i postaw.

Zajęcia w szkółce niedzielnej w naszym Zborze prowadzone są w czasie niedzielnych nabożeństw w następujących grupach wiekowych:

  • grupa 0 przedszkolna - od 3 do 4 lat
  • grupa 1 przedszkolna - od 4 do 6 lat
  • grupa 2 szkolna - od 7 do 8 lat
  • grupa 3 szkolna - od 9 do 11 lat
  • grupa 4 szkolna - od 12 do 14 lat
  • grupa młodzieżowa - od 15 lat

Szczegóły znajdują się w zakładce "Dla dzieci"

Zapraszamy do naszej galerii zdjęć!


Religia zielonoświątkowa

W ramach systemu oświaty przy naszym Zborze funkcjonuje Pozaszkolny Punkt Katechetyczny. Nauczaniem katechetycznym - religią zielonoświątkową - są objęci uczniowie klas: 1-3, 4-6, a także gimnazjaliści i młodzież ponadgimnazjalna. Nauczanie odbywa się na podstawie programów zatwierdzonych przez władze Kościoła Zielonoświątkowego i przedstawione Ministerstwu Edukacji Narodowej zgodnie z rozporządzeniem MEN z dnia 30 czerwca 1999r (Dz.U.Nr.67,poz.753) w sprawie warunków i sposobu organizowania nauki religii w publicznych szkołach i przedszkolach.

Wpisanie dziecka na listę uczniów objętych nauczaniem religii zielonoświątkowej w Punkcie Katechetycznym odbywa się na podstawie pisemnej deklaracji rodzica/opiekuna dziecka (lub deklaracji samego ucznia w przypadku kiedy jest on pełnoletni), złożonej do rąk katechety najpóźniej do 30 kwietnia na rok szkolny rozpoczynający się we wrześniu. Dopiero po wpisaniu na listę oraz uczestniczeniu w zajęciach istnieje możliwość wystawienia uczniowi zaświadczenia o ocenie z religii, które należy przedłożyć w szkole.

Ponadto każdy uczeń przystępujący do nauki w danej szkole zobowiązany jest złożyć u dyrektora szkoły pisemne oświadczenie o wyborze pobierania nauki religii zielonoświątkowej.

Odpowiedzialnym za Służbę katechetyczną oraz nauczanie religii jest katecheta - Jan Kenig.